Vysvetlenie prevzatia záväzkov z HC na MMHK

19.03.2014 11:42

    Je všeobecne známe, že na procese zmeny držiteľa mládežníckych licencií sa podieľali aj niektorí predstavitelia mesta Nitra. Dňa 2. júla 2011 zverejnil spravodajský portál sme.sk a dňa 4. júla 2011 aj regionálne noviny vyjadrenie primátora mesta, že „Do budúcna chceme smerovať vývoj v hokeji k tomu, aby bol v Nitre iba jeden klub“. Okrem osobného angažovania sa existuje tiež personálne prepojenie, keď jeden z troch zakladajúcich členov občianskeho združenia Mestský mládežnícky hokejový klub je pracovníkom MsÚ a ďalší je príbuzným primátora mesta. V tomto prípade je prepojenie úplne v poriadku a vôbec ho nespochybňujeme. Naopak, mládežnícky hokej a jeho stav predstavitelia mesta pod väčšou kontrolou už asi ani nemôžu mať. Koncom apríla 2013 preto požiadali vedúci mužstiev 6. - 9. ŠHT primátora o informáciu, ako sa mesto Nitra podieľa na činnosti Mestského mládežníckeho hokejového klubu Nitra. Pán primátor vo svojej odpovedi okrem iného uviedol: "Mesto Nitra v roku 2012 schválilo dotáciu na mládež vo výške 18.000,- €. Keďže sa v tej dobe klub MMHK ešte len transformoval, tak peniaze boli poskytnuté Hokejovému klubu Nitra, avšak boli priamo viazané na činnosť mládeže. Kontrola danej dotácie potvrdila, že peniaze boli použité na mládež, a to konkrétne na vyrovnanie záväzkov, ktoré prešli z Hokejového klubu HC Nitra na MMHK."  Keďže sa v odpovedi spomína aj HC Nitra, považujeme za potrebné vyjadriť sa k uvedenej informácii.

    Čo sa týka vyrovnania záväzkov, ktoré prešli z HC na MMHK, je pravdou, že v zmysle platnej legislatívy musel MMHK spolu s licenciami prevziať aj záväzky, ktoré ku dňu prevodu súviseli s mládežou. Na tom nie je nič zvláštne a niekoľko rokov predtým musel aj HC Nitra prevziať od HK Nitra záväzky súvisiace s mládežou. Tu však treba doplniť jeden zásadný fakt - od začiatku roka 2012 až do "dobrovoľného" prevodu licencií fungoval HC Nitra bez akejkoľvek dotácie či už od Mesta Nitra alebo od SZĽH. Ako sa píše v odpovedi pána primátora, na rok 2012 bola schválená dotácia pre mládež vo výške 18 tis.eur. Kto číta pozorne, tak správne pochopil, že sa nejednalo o dotáciu na sezónu 2012/2013, ale na kalendárny rok 2012. Tak tomu bolo aj vždy predtým. Rok má 12 mesiacov a z tých 12 mesiacov bol 8 mesiacov držiteľom licencií HC Nitra a 4 mesiace MMHK Nitra. V roku 2012 však HC Nitra nedostal ani jeden cent z dotácií a to aj napriek tomu, že až do konca augusta bol držiteľom licencií. Je preto prirodzené, že ku dňu prevodu nemal vyrovnané všetky záväzky (mzdy trénerov cca za 3 letné mesiace) a tieto musel prevziať nový nadobúdateľ licencií, ktorým bol MMHK. Treba ešte dodať, že aj členské príspevky od rodičov za mesiac august už inkasoval MMHK. Takže suma sumárum. Dotácie (bez členského) na mládež zo SZĽH a z Mesta Nitra boli v roku 2012 v celkovej výške 66 tis.eur a boli rozdelené nasledovne: HC Nitra na 8 mesiacov činnosti obdržal sumu 0,-eur, MMHK Nitra na 4 mesiace činnosti obdržal sumu 66 tis.eur....! Táto suma pozostávala z dotácie SZĽH 26 tis., dotácie Mesta 18 tis. a z mimoriadnej dotácie zo SZĽH vo výške 22 tis.eur, o ktorú bolo v lete 2011 zámerne ukrátené HC Nitra. Zámerné ukrátenie je skutočne výstižný výraz, pretože účelové zadržanie 2/3 z celkovej mimoriadnej dotácie sa v roku 2011 odôvodnilo tým, že sa akože nevie, kto bude držiteľom licencií o rok... Táto informácia sa objavila už v predchádzajúcom článku, ale tu ju trochu rozvedieme. V júni 2011 boli po majstrovstvách sveta hokejovým zväzom vyčlenené peniaze na podporu slovenského mládežníckeho hokeja a pre HC Nitra bolo podľa stanovených kritérií pridelených 66 tis.eur. V júni nám bola doručená zmluva so SZĽH, ktorú sme obratom podpísali a zároveň sme presne podľa nej vyfaktúrovali celú sumu. Peniaze však stále nechodili, až zrazu v auguste 2011, teda 2 mesiace potom, prijal Výkonný výbor SZĽH uznesenie, na základe ktorého rozhodol, že HC Nitra dostane iba 1/3 z celkovej (už dávno podpísanej a vyfaktúrovanej) sumy a zvyšok dostane držiteľ mládežníckych licencií v ďalších dvoch sezónach vždy po 1/3. Zvláštne a pomerne nepochopiteľne načasované rozhodnutie. A ešte zvláštnejšie bolo, že sa netýkalo všetkých slovenských klubov, ale iba HC Nitra... Ostatné kluby v tom čase už celú sumu dostali a podľa vyjadrení niektorých z nich, peniaze už aj dávno minuli. Keď sme sa nechápavo na zväze dotazovali, prečo by mal byť držiteľom licencií niekto iný alebo akú má zväz záruku u iných klubov, že práve oni budú držiteľmi licencií aj v ďalších sezónach, odpoveďou bolo iba zahmlievanie. Nemali sme na výber. Ak sme chceli dostať aspoň tú tretinu, museli sme podpísať dodatok k pôvodnej zmluve vypracovaný podľa augustového rozhodnutia VV SZĽH a pôvodnú faktúru na celú sumu sme museli stornovať. Na základe toho dostal druhú tretinu v sume 22 tis. v roku 2012 už MMHK a poslednú tretinu v sume 22 tis. mal dostať v roku 2013 tiež MMHK. Aj toto je podľa nás jasným signálom, že už vtedy sa pripravovala pôda na zmenu držiteľa mládežníckych licencií, aj keď dôvody sa ešte len hľadali. Či s tým súviselo aj vyjadrenie o "smerovaní vývoja" zo začiatku júla 2011, prípadne stretnutie v Nitre z toho istého obdobia, o ktorom sme písali v predchádzajúcom článku, o tom nech si urobí úsudok každý sám.

    V každom prípade prevzatie záväzkov bolo úplne v poriadku či z právnej alebo z morálnej stránky. Je pochopiteľné, že MMHK by radšej prevzalo licencie úplne čisté, ale také šťastie nemalo v minulosti ani HC.