Dôvody vzniku HC Nitra a.s.

18.01.2014 11:33

    Do sezóny 2005/2006 vstúpil prvýkrát nitriansky hokejový klub ako akciová spoločnosť. Jej zakladajúcimi členmi bolo 11 osôb, z ktorých časť pôsobila už v HKm Nitra, od ktorého HK Nitra a.s. získal hokejové licencie a ktorý išiel o niekoľko rokov neskôr do likvidácie. Akcionári zo začiatku klubu pomáhali a aktívne sa zúčastňovali na jeho chode. Postupne však z rôznych dôvodov oslaboval záujem väčšiny z nich o dianie v klube. Samozrejme, z právneho hľadiska im to nebolo možné vyčítať, pretože akcionára nie je možné ničím zaviazať k sponzorovaniu vlastnej akciovej spoločnosti. Na druhej strane sa však v športovej akciovej spoločnosti od akcionárov a naviac zakladateľov očakáva, že nebudú pasívnymi, ale budú nápomocní k zabezpečeniu rozpočtu klubu. Okrem straty záujmu vznikali spory medzi časťou predstavenstva a niektorými akcionármi, ktorí mali iný názor na smerovanie klubu, ale o tom sme písali v prechádzajúcich článkoch. V lete 2007 sa vtedajší predseda predstavenstva J.Plandora rozhodol ponúknuť vytipovaným osobám spomedzi vtedajších sponzorov klubu, aby sa stali akcionármi a viac sa tak previazali s klubom. Okrem iného argumentoval väčšou informovanosťou o dianí v klube a tiež o možnosti spolupodieľať sa na rozhodovaní. Samozrejme, že za tým nebola iba snaha o pritiahnutie novej krvi do klubu, ale aj snaha o získanie peňazí za nové akcie. Nie všetci oslovení o toto prejavili záujem, ale nakoniec sa šesť nadšencov rozhodlo, že si kúpi zopár akcií, ako povinnú vstupenku do a.s.. Došlo teda k navýšeniu základného imania spoločnosti a do a.s. vstúpilo ďalších šesť akcionárov, ktorí klubu splatili svoje akcie v hotovosti a medzi ktorými sme boli aj my, neskorší zakladatelia HC Nitra a.s.. Hneď po našom vstupe sme postrehli, že HK Nitra a.s. je paralyzovaná zlými vzťahmi a nezáujmom väčšiny pôvodných akcionárov, ale neodradilo nás to a pretože nám išlo o napredovanie hokeja a klubu, pustili sme sa do práce. Postupom času však z dôvodov, o ktorých ste sa dočítali v predchádzajúcich článkoch, došlo k odstúpenie predstavenstva a tak sa zrazu niektorí z nás ocitli vo vedení klubu ako zopár posledných ľudí, ktorí boli ešte ochotní potiahnuť klub ďalej.

    Po spoznaní vzťahov v a.s. sme pokračovali v hľadaní možností, ako vyriešiť patovú situáciu s akcionármi alebo ako ich vtiahnuť do života klubu. Časť z nich sa dlhodobo nezúčastňovala chodu klubu, ale nejavila ani záujem odísť. HK a.s. má veľmi nešťastne nastavené pravidlá svojho fungovania, pretože záväzok akcionára podieľať sa aktívne na chode klubu bol daný iba obyčajným ústnym prísľubom, ktorý ale akcionára v skutočnosti k ničomu nezaväzoval a podľa toho to potom aj vyzeralo. Začiatkom apríla 2008 sme preto zaslali akcionárom list, v ktorom sme im navrhli spôsob riešenia ich záujmu, resp. nezáujmu o klub. V zásade išlo o návrh na rozdelenie záväzkov akciovky, ktorý vychádzal z princípu rozdelenia prípadného zisku. K tomuto sa následne uskutočnilo aj zasadnutie akcionárov, ale väčšina sa ho nezúčastnila, pričom niektorí namietali, že sa ich nikto nepýtal, či súhlasia s tým, aby klub žil nad svoje možnosti a preto nie sú ochotní podieľať sa na riešení záväzkov. V podstate sa nevyriešilo nič a patová situácia pokračovala naďalej. Ale utvrdilo nás to v presvedčení, že táto a.s. je pre aktívnych akcionárov neperspektívna a keďže akcionár sa zo spoločnosti nedá vyčiarknuť, rozhodli sme sa tí akcionári, ktorí mali záujem o napredovanie klubu, že založíme novú a.s., ktorá od HK a.s. kúpi súťažné licencie za cenu prevzatia záväzkov. Pasívni akcionári by zostali v starej akciovke, teda v HK Nitra, a.s., síce bez hokejových licencií, ale aj bez záväzkov. Preto sme po vypracovaní ročnej účtovnej závierky zvolali mimoriadne valné zhromaždenie, kde sme im predostreli návrh, ako vyriešiť úhradu straty spoločnosti. Zasadnutie sa uskutočnilo koncom júna 2008. V diskusii okrem iného člen predstavenstva D.Repa vysvetlil možnosť riešenia čiastočnej úhrady straty spoločnosti cez leasing majetku a úhradu investícií cez tretí subjekt, do ktorého by mal možnosť vstúpiť ako akcionár ktokoľvek, kto by mal záujem za dohodnutých podmienok podieľať sa na úhrade straty a taktiež na ďalšom chode klubu. Úvahy o ďalšom postupe boli nasledovné - niekoľko súkromných osôb z prostredia klubu založí novú a.s., ktorá po sezóne 2008/2009 odkúpi od HK Nitra a.s. hokejové licencie (seniorskú aj mládežnícke) výmenou za prevzatie záväzkov a zároveň ponúkne vstup novým akcionárom, prípadne aj fanúšikom. Presne z tohto dôvodu a s vedomím akcionárov HK Nitra a.s. vznikol v polovici októbra 2008 Hokejový klub HC Nitra, a.s.. Uvažovali sme aj s možnosťou začať s novým klubom od začiatku v 1.lige, ale nebolo jasné, či nedôjde k "uzavretiu" extraligy, čo by mohlo výrazne skomplikovať opätovný návrat do najvyššej súťaže.

    Takže aby sme to zhrnuli. Úplne primárnym dôvodom vzniku HC Nitra a.s. nebola nejaká účelová ochrana mládeže pred krachom HK a.s., ako to neskôr v kampani vedenej voči nám interpretovali niektorí ľudia z prostredia klubu. Základným a hlavným dôvodom jeho vzniku bola potreba vyjasnenia akcionárskej štruktúry hokejového klubu v oblasti angažovania sa akcionárov na chode a financovaní spoločnosti, pretože v HK a.s. toto dlhodobo nefungovalo a v ňom to už ani nebolo možné zmeniť. Dal sa iba vytvoriť nový subjekt, v ktorom sa mali akcionári už pri svojom vstupe zmluvne zaviazať, že každoročne si od klubu zakúpia reklamný priestor v hodnote 50% ich akcionárskeho podielu. Toto malo byť riešením podieľania sa akcionárov na chode klubu, ktoré v HK Nitra a.s. dlhodobo nikto nebol schopný nájsť. Prečo sa po sezóne 2008/2009 nakoniec vyvinula situácia iným smerom, sa dočítate v ďalších článkoch.